Elektron hisobot

O’zbekiston Respublikasi

Davlat statistika qo’mitasining

2015 yil 2 noyabrdagi 4-mb-son qaroriga 40-son ilova       

                                                                                                       

DAVLAT STATISTIKA HISOBOTI

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
 
Mansabdor shaxslarning davlat statistika kuzatuvini olib borish uchun zarur bo’lgan hisobot va boshqa ma’lumotlarni taqdim etmaslikda ifodalangan davlat statistika hisobotlarini taqdim etish tartibini buzishi, hisobot ma’lumotlarini buzib ko’rsatishi yoki hisobotlarni taqdim etish muddatlarini buzishi O’zbekiston Respublikasi  Ma’muriy javobgarlik to’g’risidagi kodeksining 215-moddasida belgilangan  javobgarlikka sabab bo’ladi. Нарушение должностными лицами порядка представления государственной статистической отчетности, выразившееся в непредставлении отчетов и других данных, необходимых для проведения государственных статистических наблюдений, искажение отчетных данных или нарушение сроков представления отчетов влечет ответственность, установленную статьей 215 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

 

Internet tarmog’i vositasida,  davlat statistika hisobotlarini elektron ko’rinishda yig’ish  avtomatlashtirilgan  tizimi   eStat 2.0 orqali elektron raqamli imzodan foydalangan holda taqdim etiladi.  eStat 2.0 tizimida mavjud davlat statistika hisobotlarining elektron shakli (shabloni) ni O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasining www.stat.uz rasmiy saytidan olishingiz mumkin.  Представляется посредством сети Интернет через автоматизированную систему сбора государственной статистической отчетности в электронном виде eStat 2.0 с использованием электронной цифровой подписи. Электронные формы государственной статистической отчетности (шаблонов), доступные в  системе eStat 2.0  можно получить на официальном сайте Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике www.stat.uz Axborot maxfiyligi O’zbekiston Respublikasi “Davlat statistikasi to’g’risida”gi Qonunining 7-moddasiga muvofiq kafolatlanadi Конфиденциальность информации гарантируется в соответствии со статьей 7 Закона Республики Узбекистан «О государственной статистике»

 

O’RMON PARVARISHI ISHLARINI O’TKAZISH TO’G’RISIDA 2015 YIL UCHUN HISOBOT

ОТЧЕТ О проведении лесокультурных работ ЗА 2015 ГОД

 

Taqdim etadilar Представляют Taqdim etish muddati Срок  представления   1-eko shakli
O’rmon parvarishi ishlarini bajaruvchi o’rmon xo’jaliklari (kichik korxonalar va mikrofirmalardan tashqari) Лесхозы, выполняющие лесокультурные работы (кроме малых предприятий и микрофирм) 16  fevraldan kechiktirmay   не позднее 16 февраля     Yillik   Годовая

 

Statistik shaklni to’ldirishga sarflangan vaqt, soatda (keraklisini belgilang) Время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное отметить)
1 soatgacha до 1 часа 1-2 2-4 4-8 8-10 10 soatdan ortiq более 10 часов

 

Tashkilot nomi Наименование организации KTUT ОКПО STIR ИНН
       

 

Hisobot davri Отчетный период         yil год

   

I BO’LIM. O’RMONLARNI QAYTA TIKLASH VA O’RMONZORLAR BARPO ETISH

РАЗДЕЛ I.   ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

Ko’rsatkichlar nomi Наименование показателей Satr kodi Код строки O’lchov birligi Единица Измерения Bajarildi Выполнено
A B V 1
O’rmonlarni qayta tiklash va o’rmonzorlar barpo etish Лесовосстановление и лесоразведение (102+103) 101 Ga  
shu jumladan: o’rmon daraxtlari ko’chatlarini o’tqazish va urug’ini ekish в том числе: посадка и посев лесных культур (102³105+107) 102 Ga  
o’rmonning tabiiy yangilanishiga ko’maklashish содействие естественному возобновлению леса 103 Ga  
 101-satrdan, Orolning qurigan yerida o’rmon daraxtlari ko’chatlarini o’tqazish va urug’ini ekish hamda tabiiy yangilanishiga ko’maklashish  Из строки  101, посев и посадка, а также содействие естественному возобновлению на осушенном дне Арала (104£101) 104 Ga  
 102-satrdan, tez o’suvchi turdagi daraxtzorlar barpo etish Из строки 102, посадка плантационных культур быстрорастущих пород (105£102) 105 Ga  
 shu jumladan, terak  в том числе: тополь (106£105) 106 Ga  
102-satrdan, ignabargli daraxtlarni ekish Из строки 102, посадка хвойных пород (107£102) 107 Ga  
nobud bo’lgan o’rmon ekinlarini hisobdan chiqarish (xatlovning oxirgi sanasiga) списание погибших лесных культур (на последнюю дату инвентаризации) 108 Ga  
    ulardan: ignabarglilar из них: хвойных пород (109£108) 109 Ga  
O’rmon bilan qoplangan maydonga o’tkazilgan o’rmon daraxtlarining maydoni (o’rmon daraxtlarini xatlovdan o’tkazish ladigan yilida) Переведено лесных культур в покрытую лесом площадь (в год проведения инвентаризации лесных культур) 110 Ga  
Tashkilotlar bilan tuzilgan shartnoma asosida ob’ektlar atrofida ihota daraxtzorlarini barpo etish Создание защитных насаждений вокруг объектов  по договорам с организациями 111 Ga  
Yaylov yerlarida shartnoma asosida ihota daraxtzorlarini barpo etish Создание защитных лесных насаждений по договорам на пастбищных землях 112 Ga  
102-satrdan, kam ahamiyatli va past bo’yli ko’chatlarni qayta tiklash из строки 102, реконструкция малоценных и низкополнотных насаждений  (113£102) 113 Ga  
Qishloq xo’jaligi tashkilotlari yerlarida shartnoma asosida o’rmon ihota daraxtlari mintaqasini barpo etish Создание полезащитных лесных полос по договорам на землях сельхозорганизаций 114 Ga  
Bir martalik hisobda o’rmon daraxtlari parvarishi - jami Уход за лесокультурами в пересчете на однократный - всего 115 Ga  
Tayyorlangan (sof) daraxt va buta turlari urug’lari - jami Заготовлено семян древесных и кустарниковых пород (чистых) - всего 116 Kg  
shu jumladan: ignabargli в том числе: хвойных (117£116) 117 Kg  
Niholxonaning ekish bo’limini tashkil etish Закладка посевного отделения питомника 118 Ga  
Niholxonaning tarbiyalash va ko’chat (qalamcha) bo’limini tashkil etish Закладка школьного и черенкового отделения питомника 119 Ga  
      shu jumladan: terak qalamchalari bo’limini tashkil etish в том числе: заложено черенковых отделений тополя (120£119) 120 Ga    
ming dona тысяч штук  
Madaniy o’rmonzorlarning umumiy maydoni Общая лесокультурная площадь 121 Ga  
Madaniy o’rmonzorlar barpo etish umumiy fondi Общий лесокультурный фонд 122 Ga  

 

II BO’LIM. YOVVOYI HOLDA O’SUVCHI O’SIMLIKLAR QO’SHIMCHA MAHSULOTINI TAYYORLASH

РАЗДЕЛ II.  ЗАГОТОВКА ПОБОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ

kg

Ko’rsatkichlar nomi Наименование показателей Satr xos  raqami Код строки Ulushi Квота Bajarildi Выполнено
A B 1 2
Jami tayyorlangan meva (rezavorlar va yong’oq mevalilar) Всего заготовлено плодов (ягоды и орехоплодные) (202+203+204) 201    
shu jumladan: rezavorlar в том числе: ягоды 202    
yong’oq mevalilar       орехоплодные 203    
boshqalar                    прочие   204    
Jami tayyorlangan dorivor, texnik va oziqbop o’simliklar xom-ashyosi Всего заготовлено сырья лекарственных, технических и пищевых растений (206+207+208+209+210+211+212+213) 205    
shu jumladan: zirk      в том числе: барбариса 206    
qizil do’lana                      боярышника красного 207    
oblepixa                   облепихи 208    
na’matak шиповника 209    
tog’ rayhoni   душицы 210    
zira                        тмина 211    
qizilmiya (shirinmiya) солодки 212    
boshqalar (dalachoy, kiyik o’ti, ermon, andiz, bo’yimadaron, gazanda o’ti, mavrak, tikanak, dag’bo’y, alqor va boshqalar)               прочих (зверобой, зизифора, полынь, девясил, тысячелистник, крапива, шалфей, череда, каданопсис, медиазия и другие) 213    

 

Izoh: agar hisobotda ko’rsatilgan ma’lumotlar oldingi davrlarda taqdim etilganidan tubdan farq qilsa, sababini ko’rsating. Примечание: если указанные в отчете данные существенно отличаются от представленных в предыдущие периоды, укажите причину.
     

 

  Rahbar Руководитель     ___________________________ (F.I.O.) (Ф.И.О.) ERI sertifikatining tartib raqami_________________ Номер сертификата ЭЦП Sertifikatning amal qilish muddati_________________ Срок действия сертификата
  Hisobot tuzish uchun mas’ul bo’lgan mansabdor shaxs Должностное лицо, ответственное за составление отчета   _______________________ (F.I.O.) (F.I.O.)   ________________________ (mansabi) (должность)   _____________________ (aloqa telefoni) (контактный телефон)

  Tashkilotning elektron pochta manzili:__________________________________________ Адрес электронной почты организации: Hisobot Davlat soliq qo’mitasi Yangi texnologiyalar ilmiy-axborot markazi qoshidagi elektron raqamli imzo kalitlarini ro’yxatga olish markazi tomonidan berilgan elektron raqamli imzo bilan imzolanadi. Отчет подписывается электронной цифровой подписью, выданной Центром регистрации ключей электронных цифровых подписей Научно-информационного центра новых технологий Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.     stat-2 stat-33stat-3diag3

Toshkentda ob-havo

Harorat: 23°

Namlik 33% Shamol 4.23 м/c
Saytimizning yangi ko'rinishi yoqdimi? (0)